Fremstillingen falder i syv kapitler.

Første kapitel indkredser hvad faget dansk består af, og hvilke udfordringer fagets bredde stiller til metoder og teori.

I andet kapitel beskrives nogle overordnede træk ved videnskabeligt og fagligt arbejde, med specielt henblik på humaniora.

Tredje kapitel fokuserer direkte på den forståelses– og tolkningsproblematik der står centralt i danskfaget, og det diskuteres om flere tolkninger af samme genstand kan være rigtige, og hvilke krav der skal stilles til en rigtig tolkning.

Kapitel fire til seks gennemgår områderne litteratur, sprog og medier. De enkelte metoder profileres, og deres centrale redskaber og relevante anvendelse gøres klart.

I kapitel fire om litteratur begyndes der med overvejelser over litteraturens værdi, og dernæst gennemgås en række metoder inden for den litterære analyse.

Udgangspunktet for kapitel fem om sprog er en skelnen mellem formelle og funktionelle tilgange, dvs. mellem, på den ene side, tilgange der interesserer sig for sproget som system og struktur, og på den anden side tilgange der fokuserer på sproget i brug, som praksis mellem mennesker.

Kapitel seks om medier understreger den transfer til medieområdet der er mulig fra de to første områder, og supplerer med et udvalg af andre metoder og fokuspunkter knyttet til undersøgelsen af medieprodukter. Dispositionen er her anderledes end i kapitel fire og fem idet der tages udgangspunkt i materialetyper og ikke i metoder da disse stort set alle er gennemgået i de forrige kapitler.

Endelig består kapitel syv af autentiske tekster. De bruges som materiale i fremstillingen i de øvrige kapitler ved at der henvises løbende til dem, og de bruges til selvstændige elevopgaver.

ISBN: 9788761638434. Copyright forfatterne og Systime A/S 2018